มาตรการใช้บริการรถรับส่งเพื่อป้องกัน COVID-19

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล(ประเทศไทย) จำกัด ส่วนงาน บางปะอิน ได้ออกมาตรการใช้บริการรถรับส่งเพื่อป้องกัน COVID-19 โดยมีมาตรการที่ออกให้ผู้ใช้บริการรถรับส่งต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.พนักงานควรตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวันก่อนมาปฏิบัติงาน โดยอุณหภูมิต้องน้อยกว่า 37.5 Cเท่านั้น
2.ผู้ใช้บริการทุกคนต้องสวม Face Mask ขณะใช้บริการรถรับส่ง
3.ขึ้นลงบันไดด้วยความระมัดระวังและจับราวบันไดทุกครั้ง
4.นั่งเบาะที่กำหนดเท่านั้นและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
5.สแกน QR CODE ใส่ EN หรือเขียน EN ในแบบฟอร์มรถรับส่ง(กรณีที่ไม่สามารถสแกน QR CODE ได้)
6.รับข่าวสารต่างๆการป้องกันตัวเองจากไวรัสปอดอักเสบ(COVID-19)
7.ทำความสะอาดมือตนเองด้วยแอลกอฮอร์เจล ก่อนลงจากรถ