Committee Audit Bus (ตรวจรถประจำเดือน กันยายน พ.ศ 2563)

ตรวจรถโดยคณะกรรมการรถรับ-ส่ง  ประจำเดือน กันยายน 2563 ซึ่ง ทางคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบให้รถอยู่ในมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย

โดยมาตรฐานการตรวจมีดังนี้

  1. สภาพทั่วไป
  2. สภาพยางรถ
  3. ระบบเครื่องยนต์
  4. กระจกต่างๆ
  5. ระบบไฟ
  6. สภาพตัวถังรถ
  7. ระบบเครื่องเสียง
  8. ระบบความปลอดภัย
  9. พนักงานขับรถ