Committee Audit Bus (ตรวจรถประจำเดือน พฤศจิกายน 2562)

ตรวจรถโดยคณะกรรมการรถรับ-ส่ง  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ซึ่ง ทางคณะกรรมการจะทำการตรวจสอบให้รถอยู่ในมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย

โดยมาตรฐานการตรวจมีดังนี้

  1. สภาพทั่วไป
  2. สภาพยางรถ
  3. ระบบเครื่องยนต์
  4. กระจกต่างๆ
  5. ระบบไฟ
  6. สภาพตัวถังรถ
  7. ระบบเครื่องเสียง
  8. ระบบความปลอดภัย
  9. พนักงานขับรถ